İlk baskısı 2017 yılında gerçekleşen Ulus Markalama: Dünyadan Örneklerle Kuram ve Uygulama kitabımın güncellenmiş 2. baskısını E-Book formatında okuyabilirsiniz.

Bu esere atıf yapmak için (APA): Nas, A. (2021). Ulus Markalama: Dünyadan Örneklerle Kuram ve Uygulama. 2. Baskı. https://alparslannas.com websitesinden erişildi. ISBN: 978-625-00-9698-7


2. Baskıya Önsöz

Birinci baskısı 2017 yılında Kriter Yayınevi tarafından basılan bu çalışmanın güncellenmiş ikinci baskısını, bilgiye şeffaf ve açık erişim hedefi doğrultusunda CC BY-NC-ND 4.0 lisansı ile yayınlamaya karar verdim. Bir üniversite öğretim üyesi olarak akademik yayıncılığın, dijital çağın gereksinim ve imkanlarına daha iyi adapte olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kitabın fiziksel olarak basılması, maliyet ve dağıtım süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, bilgiye erişmek isteyen okur için belirli bir masrafı gerektirirken, aynı zamanda dünyamızın kaynaklarını da tüketmemize neden oluyor. Çevrimiçi olarak yayınlanan akademik makaleler çeşitli web siteleri tarafından endekslenir ve okuyucuya açık bir şekilde sunulabilirken, fiziksel olarak basılan kitapların internet üzerinden keşfi, okunması ve atıf alması oldukça güç oluyor. Oysa dijital çağ, bilginin yaygın ve ücretsiz bir şekilde okura ulaşmasını ve akademik eserlerin topluma ve insanlığa daha yaygın etki yapmasını imkanlı hale getiriyor. Bu düşüncelerden hareketle, kitabın birinci basımından sonra geçen üç yıllık bir sürede ulus markalama alanında gerçekleşen gelişmeleri dikkate alarak kitabın güncellenmiş bir versiyonunu okuyuculara sunmayı amaçladım. Başta www.alparslannas.com web sitesinden olmak üzere, academia.edu ve researchgate.net profillerimden de ücretsiz olarak e-kitap formatında indirilebilecek olan bu çalışma, konuya ilgi duyan öğretim üyelerinin, lisansüstü öğrencilerin, sektör çalışanlarının ve kamu yöneticilerinin erişimine açık hale gelmiştir. Kitap, ticari olarak yayınlanmamak, üzerinde değişiklik yapmamak ve referans verilmek koşuluyla serbestçe kullanılabilir durumdadır.

2020’li yıllara girdiğimiz bu dönemde ulus markalama, ülkeler tarafından dijital çağa entegre bir şekilde sürdürülen oldukça yaygın bir faaliyet olarak göze çarpmaktadır. 1990’lı yılların sonlarında ortaya çıkan ulus markalama (nation branding), 2000’li yıllardan günümüze dek 100’ün üzerinde ülke tarafından uygulanmıştır. 1996 yılında yazar Simon Anholt tarafından kavramsallaştırılan ulus markalama kavramı; ulusların da ürünler, kurumlar, siyasi partiler veya şehirler gibi marka haline getirilerek yönetilebileceklerini öne sürmüştür. Uluslar; tarihsel, politik, toplumsal, kültürel ve ekonomik açılardan çeşitli çağrışımlara sahiptirler. Uluslararası düzlemde ulusların resmî temsilcileri olan hükümetler veya diğer yetkili merciler tarafından yürütülen ulus markalama girişimleri, belirlenen hedefler doğrultusunda ulusun istikrarlı çağrışımlara ve arzulanan imaja sahip olmasını amaçlamaktadırlar. Ulus markalama ile bir ülke ekonomik potansiyelini gerçekleştirebilmekte, kamu diplomasisi uygulayabilmekte, yumuşak güç elde edebilmekte veya ulusal bütünlüğünü güçlendirebilmektedir. Ulus markalama, özellikle 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle birlikte gündeme gelmiş, ülkeler vatandaşlarına sundukları veya sunamadıkları sağlık hizmetleri üzerinden adeta sınav vermiş ve bu durumdan ulus marka değerleri de etkilenmiştir. Pandeminin neden olduğu toplumsal ve ekonomik sorunlar, ulus marka kimlik, konumlandırma ve imajlarının yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir.

Kitabın ilk bölümünde ulus marka kavramı kuramsal açıdan ele alınmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde ulus markalama uygulamaları tartışılmakta; Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya ve Afrika kıtalarından toplam 33 ülkede gerçekleştirilen ulus markalama girişimleri incelenmektedir. Ulus markalama alanında derinlikli bir kaynak olma özelliğini taşıyan bu kitabın; marka iletişimi, ulus-devlet, ulusal politikalar, uluslararası ilişkiler, kamu diplomasisi, turizm ve ülke tanıtımı gibi farklı araştırma alanlarına da katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Doç. Dr. Alparslan Nas

İstanbul, Eylül 2021