21. yüzyılda Orta Doğu coğrafyası milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen çeşitli politik çatışmalara sahne olmuştur. 2000’li yılların siyasi açmazlarıyla örülü süreçlerin ardından Arap Baharı’yla başlayan 2010 sonrası dönem, toplumsal değişme noktasında çeşitli çatışmaları da beraberinde getirmiş; bu süreç belirli toplumlarda demokratikleşme bağlamında adımların atılması sonucunu doğururken, diğerlerinde politik istikrarsızlıklara neden olmuştur. Arap Baharı’nın gerçekten bir “bahar” olup olmadığının sorgulandığı günümüzde medya, bölgede gelişen politik ve toplumsal süreçlerin gerek ülkelerin yerel izleyicileri, gerekse dünya kamuoyu tarafından takip edilmesini sağlayan en önemli “araç” olarak işlev kazanmıştır. Toplumsal değişmeyi tetikleyen sosyal hareketler özellikle “yeni medya” olarak tanımlanan iletişim ağları üzerinden aktivizm sağlamış, geniş kitlelerin devrimsel bir eylemsellik etrafında bir araya gelmesine olanak tanımış ve bu açıdan geleneksel medyanın hegemonyasını olduğu kadar, siyasi egemenlikleri de derinden sarsmıştır. Diğer yandan, toplumsal olayların medyada temsil edilme biçimleri, bu olayların farklı izleyici kitleleri tarafından bilinme, anlamlandırılma ve karşılanma süreçlerini yönlendirmiştir. Kültürel anlamlandırma süreçlerinin en önemli taşıyıcılarından biri olan medya, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan politik ve toplumsal sancıların temsil edilme ve bir diğer deyişle, “inşa edilme” biçimlerini mümkün hale getirmiştir. Temsil etme işlevinden farklı olarak medyanın Orta Doğu’yu “inşa” etmesi, farklı medyaların Orta Doğu’yu öznel bir şekilde bir gerçeklik olarak anlamlandırması pratiklerine işaret etmektedir. Bu açıdan büyük harflerle tek bir “medya”dan söz etmek yerine, farklı kültürel anlamlandırma süreçlerini mümkün kılan ve gerçekliğin etrafında farklılaşan duruşlara sahip olan “medyalar”dan bahsetmek mümkün olmaktadır. Benzer bir biçimde “Orta Doğu” da, tek bir anlam ifade eden homojen bir tabirden ziyade, çeşitli ideolojiler ekseninde farklılaşan temsiller neticesinde çoğullaşan bir anlam mozaiğini işaret eder hale gelmektedir.

Değerlendirmenin devamı için: http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid/article/view/5000196595/5000170406